แบรนด์

ผู้บริหาร

คุณมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

คุณศิริกุล ธนสารศิลป์

กรรมการผู้จัดการ

คุณณัฏฐินี สักพนาเวศ

กรรมการรองผู้จัดการ

คุณบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการ

คุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์

กรรมการ

คุณสมรัตน์ จันทน์ขาว

กรรมการ

คุณธีรดา อำพันวงษ์

กรรมการ

คุณดลยา ชินะศิริกุล

กรรมการ

คุณสุรเดช สถานะพล

กรรมการ

ใบรับรอง

IS0 9001